بایگانی برچسب: تدابیر قانونی تعویق مراقبتی

ماده 42 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 42

تدابیر مورد دستور در زمان صدور حکم به تعویق صدور حکم مجازات به شکل مراقبتی در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.