بایگانی برچسب: تخفیف در مجازات نوجوان

ماده 93 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 93

دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.