بایگانی برچسب: تاثیر گزارش کانون اصلاح و تربیت بر تجدید نظر خواهی نوجوان

ساده خوان ماده 90 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 90

دادگاه با توجه به گزارش وضعیت طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت میتواند
یک بار در رای خود تجدید نظر نموده و مجازات طفل یا نوجوان را تا یک سوم کاهش بدهد یا به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ، طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تسلیم گردد
تجدید نظر در رای دادگاه در صورتی است که طفل یا نوجوان یک پنجم از مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد