بایگانی برچسب: تاثیر عفو عمومی

ماده 97 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 97

عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.