بایگانی برچسب: انواع تجاوز جنسی

ساده خوان ماده 221 قانون مجازات اسلامی

221 زنا مجازات

ساده خوان ماده 221 قانون مجازات اسلامی 1-ماده 63 قانون مجازات اسلامی 1370 مقررمیداشت: زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتا ً بر او حرام است، در این ماده، ذاتا ً حرام یعنی جماع مرد با هر زنی که بر انسان حرام است، زنا محسوب میشود 2- جماع در فرهنگ لغت اینگونه […]