بایگانی برچسب: اغلام موارد مخل اجرای حکم مستند قانون مجازات

ماده 78 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 78

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.