بایگانی برچسب: اعمال مجازات جایگزین در جرایم متعدد عمدی

ساده خوان ماده 72 قانون مجازات اسلامی

ماده 72 قانون مجازات تفسیر

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.