بایگانی برچسب: اعتراض دادستان به تخفیف مجازات مستند قانونی

ساده خوان ماده 119 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 119 تفسیر

چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند
این ماده از حقوق دادستان است نه تکالیف او،به عبارتی دادستان الزامی به اعتراض ندارد.