بایگانی برچسب: اصلاح رفتار و تقلیل مجازات

ماده 80 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 80

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.