بایگانی برچسب: اجرای نظام نیمه آزادی

ماده 56 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 56

نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.