بایگانی برچسب: اجرای مجازات تعلیقی در حکمی که قسمتی از آن تعلیق شده

ماده 53 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 53

در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.