بایگانی برچسب: اجرای قرار تعلیق فرد بازداشت

ماده 49 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 49

قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد.کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.