بایگانی برچسب: ابطال وکالتنامه

انقضای وکالت وکیل

وکالت وکیل یا وکالتنامه عادی یا رسمی به موجب فوت یا دیوانگی وکیل یا موکل و یا انجام مورد وکالت توسط وکیل به پایان میرسد .