بایگانی برچسب: ئختشظشفثتخقئث لاثغقث شئی

ماده 68 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده ۶۸

مرتکب جرم غیر عمدی به مجازت جایگزین حبس محکوم می شود مگر مجازاتش بیش از دو سال باشد که دادگاه اختیار دارد