بایگانی برچسب: آئین نامه اجرای قرار تعویق و تعلیق

آیین نامه اجرای آزادی مشروط، قرار تعویق و تعلیق ، نظام نیمه آزادی و نظارت سامانه های الکترونیکی

ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط تحت نظر بودن متهم تا یک ساعت

آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۶۱۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی   ماده ۱ ـ اصطلاحات و واژگان مذکور در این آیین ­ نامه در معانی زیر بکار می رود: الف ـ […]