ساده خوان ماده 553 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 553 قانون مجازات اسلامی

اصل چهل و پنجم:
انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
ماده ۸۸۴ قانون مدنی
ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.
از قانون امور حسبی مصوب 1319
‌ماده 327 – در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص
ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
‌ماده 328 – در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ
ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را‌بخواهد.
‌ماده 329 – پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین
نماید.
‌ماده 330 – در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه
به وصی واگذار می‌شود.
‌ماده 331 – هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم
واگذار می‌شود.

متن ماده 553 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *