ساده خوان ماده 358 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 358 قانون مجازات اسلامی

نکات ماده:
‌قانون اصلاح ماده (1184) قانون مدنی
‌ماده واحده – ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1307 به شرح زیر اصلاح می‌گردد :
‌ماده 1184 – هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود
که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی‌و یا به درخواست رئیس حوزه
قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای
اداره امور مالی طفل فرد صالحی‌را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
‌همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال
مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق‌مقررات این ماده فردی
به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
‌تاریخ تصویب 1379.3.1
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.3.4
ماده ۵۶ قانون امور حسبی
هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.

متن ماده 358 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *