ساده خوان ماده 117 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 117 قانون مجازات اسلامی

در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.
نکات ماده:
قسمت دوم ماده حاضر مربوط به ضمانت اجرای تظاهر به توبه است به طوری که اگر پس از اعمال مقررات راجع به توبه ،ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات وتخفیفات در نظر گرفته شده ملغی ومجازات اجرا میشودوچنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد و مرتکب تظاهر به توبه کرده باشد پس از لغو سقوط یا تخفیف مجازات فرد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.

متن ماده 117 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *