ساده خوان ماده 115 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 115 قانون مجازات

ساده خوان ماده 115 قانون مجازات اسلامی

اگر فرد مرتکب سایر جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 6 تا 8 شود و توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی احراز شود ؛ مجازات ساقط نمی شود و دادگاه میتواند از قوانین تخفیف در مجازات او استفاده نماید.

 اطلاق ماده شامل موارد ذیل نمی گردد:

در مواردی که فرد ، مرتکب جرمی در خارج از ایران شده که از جرائم موجب تعزیر در ایران نیز هست و فرد در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد

جرائم موجب تعزیر به جرمی که متهم در خارج از کشور علیه یک ایرانی یا کشور ایران انجام داده مشمول مقررات مربوط به توبه نمیشود

همچنین اطلاق قوانین توبه مذکور در ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی میوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ شامل تبدیل بازداشت اولیه متهم و کسر آن از مدت محکومیت یا شلاق یا جزای نقدی که توسط هیات وزیران تعیین میگردد نمیشود.

همچنین اطلاق قوانین توبه مشمول ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی نمیگردد چرا که در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورتی که جهات تخفیف وجود داشته باشد و

دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود میتواند حکم بر معافیت از کیفر صادر نماید و

اطلاق جرائم موجب تعزیر مرتبط با توبه شامل موردی که حکم بر معافیت از کیفر صادر میشود نمیگردد.

همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ، اطلاق قوانین توبه در مواردی که اعلام مینماید.

در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه از مقررات تخفیف استفاده مینماید شامل مجازاتهای تعزیری منصوص شرعی نمیگردد.

نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

محرماتی که از نظر شارع حرام است نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیر قابل تغییر می‌باشد.

جقوقی که مشمول جرائم منصوص شرعی نمیگردد:

مواردی که دادگاه حکم بر معافیت از کیفر صادر مبنماید.
مواردی که دادگاه صدور حکم را به تعویق میاندازد.
مواردی که دادگاه اجرای مجازات فرد را تعلیق مینماید.
در مواردی از محکومیت اطفال و نوجوانان که دادگاه به پرداخت دیه یا خسارت حکم میدهد.
در مواردی که دادگاه ، مجازات اطفال و نوجوانان را تقلیل یا تبدیل مینماید.
در موردی که فرد از شرایط مرور زمان استفاده مینماید.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف،

تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می‌شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند و

در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیر قابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان

عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح

و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رای در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و

سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است این رای مجازات جرم غیر منصوص شرعی را در سایر جرائم تعزیری مشمول تخفیف به جهت توبه مجرم ندانسته

متن ماده 115 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *