توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی

45/000 تومان

-کتابی منحصربه‌فرد درباره کاربست رویکرد مبتنی بر توجه‌آگاهی در زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی
-ارائه چهارچوب نظری برای زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی
-استفاده از اصول توجه‌آگاهی و روان‌شناسی بودایی
-معرفی یک رویکرد مبتنی بر توانمندی

1 عدد در انبار