درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی

31/500 تومان

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی
نویسنده: فلکسمن، بلک لج، باند
مترجم: مصلح میرزایی، دکتر سامان نونهال

1 عدد در انبار