قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 6

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۶

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ
ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم
و رسید آن را دریافت دارند.

تحلیل – ماده ۶ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

1-در قانون تعریفی از مال نشده اما با توجه به مواد قانون مدنی می‌توان آن را این‌گونه تعریف کرد: مال چیزی است که مفید بوده و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد. مال با دارایی فرق دارد. دارایی مفهوم گسترده‌تری از مال داشته و جنبه منفی اموال و بدهی های فرد را هم شامل می‌شود
2- ماده 58 قانون بیمه تامین اجتماعی مصوب 1354 در تعریف افراد تحت تکفل بیمه چنین مقرر میکند :
‌ماده 58- افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده 54 این قانون استفاده
می‌کنند عبارتند از:
1- همسر بیمه شده.
2- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین می‌شود و سن او از
شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی‌موضوع ماده 91 این قانون
ازکارافتاده شناخته شود.
3- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
‌الف – کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن
شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا” طبق گواهی یکی از‌مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل
اشتغال داشته باشند.
ب – در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار
نباشند.
4- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از
پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص‌کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91
ازکارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *