قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 18

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۱۸

در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و
تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح
زیر خواهد بود:
‌الف: در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه
ذیربط منظور شده باشد:
‌مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
‌مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف
از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت‌شش ماه.
‌مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از
خدمات دولتی.
ب: در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من‌غیر حق عاید فرد یا افراد در
داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌خدمات دولتی، اخذ درآمد
حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه
هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال‌حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده
سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج: در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
‌مرتبه اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
‌مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
‌مرتبه سوم – انفصال دائم از خدمات دولتی.
‌تبصره: در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده 17 توسط فرد یا
افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات
تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تحلیل – ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ صدور: 23/10/75
شماره دادنامه : 107
رای شعبه عالی تجدیدنظرتعزیرات حکومتی
ایراد و اعتراض آقایان رضا و وکیل وی موسی و دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات بر دادنامه های شماره 28852/11/74 شعبه اول بدوی و شماره 14104/12/74 شعبه دوم تجدیدنظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان با توجه به محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان سازمان تعاونی مصرف اتکا در این شعبه از جهت تخلفات انتسابی به محکوم علیهم قانونا” وارد نمی باشد و عمل هر دو نفر از نظر قانون تعزیرات حکومتی منطبق با ماده 18قانون تعزیرات است ولی شعب بدوی و تجدیدنظر از نظر تطبیق عمل با بندهای مندرج در این ماده دقیقا” موضوع راروشن نکرده اندکه ازاین حیث دادنامه های صادره به شرح زیر اصلاح و تبدیل می گردد اولا در خصوص تخلف آقای موسی نامبرده به استنادبندب ماده 18قانون تعزیرات حکومتی ( تخلفات بخش دولتی ) و مواد43 و22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدسابقه کیفری به تحمل 6 ماه حبس و 3 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس محکوم می گردد0 ثانیا” در مورد تخلف آقای رضا به استناد بند ((ب )) ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی (بخش تخلفات دولتی ) مصوب سال 1367 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه کیفری واظهارنظر مسئولین سازمان تعاننی مصرف اتکا به تحمل هشت ماه حبس و 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ 9800000 ریال جریمه نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس محکوم می گردد و نتیجتا” با اصلاحات به عمل آمده دادنامه های صادره تایید می شود 0 مقرر می دارد دفتر پس از ثبت نتیجه و کسر از آمار پرونده را به مرجع مربوطه اعاده دارد، ضمنا” قبل از اعاده پرونده محکومیت آقای رضا و آقای موسی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ندامتگاه اعلام گردد
رئیس شعبه محمودشیرج عضو عباسعلی زرگر
* سابقه *
تاریخ صدور : 23/10/75
شماره دادنامه : 107
مرجع رسیدگی : شعبه عالی تجدیدنظرتعزیرات حکومتی
هیئت شعبه : آقایان محمودشیرج ،رئیس عباسعلی زرگر،عضوشعبه
تجدیدنظرخواه : آقایان رضا و غیره
تجدیدنظرخواسته : دادنامه های شماره 28852/11/73 شعبه اول بدوی و شماره 14104/12/74 شعبه دوم تجدیدنظر اداه کل تعزیرات حکومتی استان
گردشکار: به تاریخ 23/10/75 در وقت فوق العاده شعبه عادی تجدیدنظرتعزیرات حکومتی با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/1081 این شعبه مربوط به محکومیت آقای رضاوغیره تحت نظرمی باشد ملاحظه می گردد در این پرونده به موجب گزارشات اعلام شده از ستاد اجرایی انصار آقایان 1) رضا رییس فروشگاه اتکا منطقه ، 2) موسی ، 3) ابوالقاسم ، 4) محمدتقی 5) محمدهادی ، 6) محمد، 7) رضا، به شرح زیر متهم می باشند متهم ردیف اول آقای رضا اتهاماتش عبارت است از 1) عرضه خارج از شبکه 159/81 کیلوگرم گوشت منجمد و مقدار30تن و سیصدکیلو قند و 5 تن شکر و800/2 قوطی روغن مایع سه لیتری و 880/2 عدد پورد شوما و400/2 قالب نیم کیلویی پنیر دانمارکی ، 2) گرانفروشی مقدار 159/81 کیلوگرم گوشت منجمد که مقدار10 (ده ) تن از آن را از قرار کیلویی 5050ریال (که در زمان وقوع بزه نرخ مصوب آن 5000 ریال بوده ) به فروش رسانده و گرانفروشی مقدار30 تن و300 کیلوگرم قند که در زمان وقوع بزه نرخ مصوب آن 1030 ریال بوده که به قیمت 1160 ریال به فروش رسیده است و گرانفروشی مقدار 5 تن شکر که در زمان وقوع بزه نرخ مصوب آن 1020 ریال بوده که به نرخ 1160 ریال به فروش رفته وگرانفروشی تعداد 2800 قوطی روغن مایع سه لیتری که نرخ مصوب آن در زمان وقوع بزه 9000 ریال بوده که به مبلغ 9700 ریال به فروش رفته است و گرانفروشی تعداد 2880 عدد پودرشوما که در زمان وقوع بزه نرخ مصوب آن 1200 ریال بوده که تعداد 2400 عدد آن را به نرخ 1350 ریال و مابقی را به نرخ 1300 ریال به فروش رسانده اند وگرانفروشی مقدار2400 قالب پنیر دانمارکی که نرخ مصوب آن در زمان وقوع بزه 2350 ریال بوده که به قیمت 2500 ریال به فروش رسیده است و بقیه متهمین متهم اند به معاونت در ارتکاب بزه های یادشده که پس از ارجاع پرونده به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی انجام و تحقیقات لازم از متهمین اخذ و تامین سرانجام شعبه مذکور درتاریخ 24/11/74 به موجب رای شماره 28852/11/74 و به استنادماده 18قانون تعزیرات حکومتی فصل تخلفات بخش دولتی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی فروشگاه اتکا منطقه رامحکوم به واریزنمودن مبلغ 2500/448/134 ریال درآمد حاصل از تخلفات گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه به حساب خزانه دولت محکوم نموده ضمنا” آقای رضا متهم ردیف اول را به برکناری از سمت خود به مدت شش ماه و تحمل 2 سال حبس وپرداخت 10800000 ریال جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس شده وآقای موسی متهم ردیف دوم را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلال شده و متهمین ردیف سوم ، چهارم و پنجم و ششم به اسامی ابوالقاسم و محمدتقی و محمدهادی و محمد را به برکناری از سمت خودشان به مدت شش ماه و متهم ردیف هفتم رضا را به برکناری از سمتش به مدت یک ماه محکوم نموده است رای صادره به متهمین ابلاغ گردیده با اعتراض آقایان رضا و موسی و رضا پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 14104/12/74 رای صادره را در مورد هر سه نفر تایید نموده است با توجه به اعتراض آقای رضا به ریاست سازمان تعزیرات حکومتی پرونده جهت بررسی بیشتر به دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات ارجاع و کارشناس دفتر مذکور ضمن شرح جریان پرونده طبق گزارش شماره 127/س /ش 16/3/75 چنین اظهارنظر نموده است
نظریه : اولا” ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی صراحت بر وقوع تخلفات فصل اول قانون تعزیرات حکومتی دارد در صورتی که اتهام انتسابی به محکوم علیه صرفا” اختلاس و خارج ازشمول قانون تعزیرات حکومتی است ثانیا” ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که اگر کارمندان نیروهای مسلح مرتکب اختلاس شوند طبق ماده مزبور با آنها رفتار خواهد شد که از این جهت این ماده خاص بوده و قانون تعزیرات حکومتی عام می باشد و عام نمی تواند ناسخ خاص باشد ثالثا” محکوم علیه کارمند رسمی ارتش است و صلاحیت ذاتی از قوانین آمره می باشد که مستندا” به تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 اردیبهشت 1364 صراحت دارد و بزه هایی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب می شوند مراجع نظامی صالح به رسیدگی می باشند رابعا” محکوم علیه و شخص دیگری به نام موسی از بابت اتهام اختلاس مبلغ 50000 تومان که توسط فرداخیرالذکر پرداخت گردیه است به دو برابر مبلغ مزبور به جریمه محکوم گردیده اند که محل تامل است و با عنایت به مراتب فوق اعتراض محکوم علیه را نسبت به رای صادره وارد دانسته واظهار نظر نموده است پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه علای تجدیدنظر ارجاع گردد این گزارش از طریق ریاست سازمان تعزیرات به نظر وزیر محترم دادگستری رسیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است چون اخذ توضیحاتی از نماینده مطلع سازمان اتکاء ضرورت داشت از سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح خواسته شد یک نفر نماینده مطلغ به همراه کلیه سوابق جهت ادای توضیحات لازم به این شعبه معرفی نماید و نتیجه رسیدگی به پرونده ارسالی به دادسرای نظامی استان نیز از آن مرجع استعلام گردید در تاریخ 15/7/75 شعبه عالی تجدیدنر با حضور افراد معرفی شده ازطرف سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح تشکیل و توضیحات لازم در هر مورد اخذ گردیده نمایندگان معرفی شده در مورد گوشت عمل را خلاف دانسته اند ولی در مورد قند وشکر و روغن و پودر و پنیر معتقد بوده اند که کارخلافی انجام نشده است و به طور خلاصه اظهارنظر نموده اند آقای رضا در جهت صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و شخصا” نفعی نداشته است دادسرای نظامی نیز به نامه این شعبه پاسخ داده است که تا کنون به اتهام متهمین رسیدگی و اظهارنظر نشده است اینک باتوجه به مراتب مذکور و مندرجات اوراق پرونده و لوایح ارسال از طرف آقای مسروری و وکیل او پرونده را معد صدور تقسیم نهایی دانسته لذا ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *