قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 20

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۲۰

نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی
معدوم شوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌شود:
‌الف – عرضه و نگهداری:
‌مرتبه اول – تذکر کتبی و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا
تاریخ گذشته.
‌مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
‌مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا شش ماه.
ب – فروش:
‌چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، علاوه بر جبران
خسارت وارده به بیمار:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا
تاریخ گذشته.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک
ماه.
‌مرتبه سوم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال

تحلیل – ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-جرم مذکور در این ماده به دو حالت متصور است:
۱-نگهداری و عرضه:که در این حالت به داروخانه تذکر کتبی داده میشود وداروهای فاسد یا تاریخ گذشته جمع آوری میشود.ودرصورت تکرار داروخانه محکوم به تعطیلی موقت تا شش ماه میشود.
۲ـ فروش
چنانچه امکان ورود خسارت جانی به اشخاص وجود داشته باشد،علاوه برمجازات،جبران خسارت وارده به بیمار نیز پیش بینی شده است.

2-درتبصره ٢ ماده ٥ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٦٧ آمده که «هریک از متصدیان امور دارویی یا داروخانه‌ها که مبادرت به تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی یا تخلف در نرخ‌گذاری نسخه برآیند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
به‌علاوه به موجب تبصره ٣ همین ماده «ارایه داروی هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جای داروی تجویزشده درنسخه پزشک دخل و تصرف یا تغییر درنسخه پزشکی محسوب نمی‌شود، لیکن ارایه داروی غیرهم فرمول از نظر مواد موثر به جای داروی تجویزشده درنسخه پزشک دخل و تصرف یا تغییر درنسخه پزشکی محسوب و قابل تعقیب است. مرجع تشخیص مواد مؤثره دارو‌های فوق‌الذکر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *