قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 8

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۸

ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در
ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و یا مؤسسه‌پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و
نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین
می‌نماید، جرم‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
‌مرتبه اول – توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد
هزار ریال.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنی.
‌تبصره: در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکی
(مشمولین مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8) جهت تعیین‌تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی
جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می‌گردد و
ضمناً تا تعیین‌تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و به کار گماشته‌خواهد شد.

تحلیل – ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

در ماده فوق بیان شده که در صورت ترک اعمال مذکور در ماده۸ قانون ازسوی مسئول فنی وپزشک کشیک وسایر کادرهای تخصصی جرم میباشد.
این اعمال عبارتند از:
ترک موسسه پزشکی درساعت مقرر،تعطیلی غیرموجه مطب بدون اطلاع سازمان پزشکی،ونپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت تعیین مینماید.
چنانچه افراد مذکور مرتکب این اعمال شوند،متخلف محسوب وبه مجازات مقرر در ماده ۸ قانون محکوم میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *