قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده 7

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده ۷

چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده
باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد
تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.
‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود
دارد.

تحلیل – ماده ۷ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

1- وعظ: پنددادن، نصیحت کردن، پندواندرز
2-توبیخ: نکوهش کردن، سرزنش کردن، نکوهیدن
3-تهدید: ترسانیدن، بیم دادن، عقوبت دادن
4-اخذ تعهد: عهده دارشدن، کاری به عهده گرفتن، عهدوپیمان
5-ادب کردن، تربیت کردن، تنبیه کردن
6- ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان قرار بایگانی پرونده چنین مقرر کرده است:
در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضائی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *