تعزیرات – ماده ۵۰۳

تعزیرات – ماده ۵۰۳

هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌ شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند

تحلیل – ماده ۵۰۳ تعزیرات

‌ماده 24 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382- افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
‌الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در
اختیار‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت
تأسیسات،‌استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی،
توقفگاههای‌موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی
یا امنیت‌تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر‌دلیلی
موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به‌نیروهای
مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان
را‌از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
‌د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌دشمن
و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌قوانین
دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم‌می‌گردد.
‌تبصره – هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد‌شود به
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
‌هـ – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها،
کارخانجات،‌انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح،
توقفگاههای موقتی‌نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و
دریائی وارد شده یا به‌محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در
غیر این صورت به حبس از‌یک تا ده سال محکوم می‌گردد.
‌تبصره 1 – هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان‌اصلی
نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر
است‌محکوم می‌شود.
‌تبصره 2 – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم‌محسوب
و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و‌درمواردی که مجازات
جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌پانزده سال محکوم می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *