مشاوره قرارداد

مشاوره قرارداد

مشاوره قرارداد

قرارداد چیست؟

اگر برای نوشتن قرارداد خود نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان عقد قرارداد آوای رهنما آماده یاری رسانی به شما می باشند.

تفاوت قرارداد با عقد چیست؟

مطابق ماده 183 قانون مدنی عقد اینگونه تعریف می گردد: «عقد عبارت است از اینکه، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد».

طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شده‌اند:
الف) تعدات ناشی از قرارداد که در مواد 183 تا 300 قانون مدنی به آن پرداخته شده است.
ب) تعدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد که در مواد 301 تا 337 قانون مدنی به آن پرداخته شده است.

در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم.

در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است. مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) استعمال می­ شود و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می­ شود. یک نکته مهم آن هم اینکه: قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره) نباشد .

یکی از تقسیمات که نسبت به مصادیق عقد انجام داده‌اند بر حسب اثر حقوقی است که عقد به جای می گذارد. در همین راستا به تشریح این موضوع می‌پردازیم:

۱. عقود تملیکی: عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد. عقودی چون بیع، معاوضه، اجاره، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند.

۲. عقود عهدی: عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود. از جمله این عقود می توان به ضمان، حواله، کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.

۳. عقود اذنی: مورد سوم این تقسیم بندی عقود اذنی است. عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن، آن عقود نیز به هم می‌خورند. بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است. از جمله این عقود می‌توان به ودیعه، عاریه، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

شرایط اساسی و مهم برای صحت قرارداد
برای صحت عقد، چهار شرط اساسی لازم است:

۱. قصد طرفین و رضای آنان
۲. اهلیت طرفین
۳. موضوع معین
۴. مشروعیت معامله

هر گاه عقد یا قرارداد فاقد یکی از چهار شرط فوق باشد، عقد باطل یا غیرنافذ می شود. عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، حکم باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح پذیر است.

اجبار و اکراه در قرارداد
اجبار و اکراه عبارت از عملیاتی است که بر علیه یک نفر اعمال می شود تا رضای او به اجبار گرفته شود. اگر عملیات عبارت باشد از آزار یا صدمه بدنی، اکراه مادی خواهد بود و اگر عملیات عبارت باشد از تخویف، اکراه معنوی یا تهدید نامیده می شود. به موجب ماده 203 قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. این قاعده کاملاً موافق منطق است، زیرا صرف نظر از شخص تهدیدکننده، خود تهدید، رضای مکروه را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله می شود ولو اینکه تهدیدکننده شخص خارجی باشد.
اکراه عبارت است از عمل همراه با تهدید برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی. نتیجه اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال خود یا خویشاوندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملاک است. میزان تهدید باید به قدری باشد که در عقود قصد انشاء را سلب نکند و یا در اقرار و شهادت، قصد را سلب نکند.

شرایط و تعهدات طرفین
طرفین قرارداد طبق قانون می توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن عقد بگنجانند. مثلاً طرف قرارداد، اتومبیل را به طرف دیگر می فروشد و با او در ضمن قرارداد شرط می کند که خریدار ظرف یک ماه مغازه فروشنده را رایگان نقاشی نماید. یا فروشنده بتواند تا یک ماه یا بیشتر یا کمتر از ماشین فروخته شده یک روز در هفته استفاده نماید، یا موتورسیکلت خریدار، رایگان به فروشنده واگذار شود و غیره. شرایطی که در ضمن عقد اصلی گنجانده می شود، اقسام و شرایطی دارد که در زیر شرح داده خواهد شد. به طور کلی شرط بر سه قسم است:

شرط صفت:
عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله. هرگاه شرطی، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند معامله را فسخ نماید. مثل اینکه کسی در موقع خریدآپارتمان شرط کند که این خانه را به شرط داشتن فلان مقدار طول و عرض می خرد.

شرط نتیجه:
آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. مانند اینکه کسی در عقد شرط کند که هرگاه تمام پول را به مشتری بپردازد، از طرف مشتری وکیل است که مال مورد معامله را به خود منتقل کند.

شرط فعل اثباتاً یا نفیاً:
آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. کسی که ملزم به انجام شرط شده است باید آن را انجام و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

شرایط باطل ضمن قرارداد به سه دسته زیر تقسیم می شود:
۱. شرایطی که باطل هستند و باعث ابطال عقد می شوند، عبارتند از:
الف) شرط خلاف مقتضای عقد؛ شرطی است که با هدف عقد یا ماهیت عقد در تضاد است. مثلاً در قرارداد فروش مغازه شرط شود که فروشنده مغازه را تسلیم طرف قرارداد نکند.
ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. (اگر مورد معامله معلوم یا موجود نباشد، مثلاً فروشنده مغازه ای را بفروشد که هنوز وجود خارجی ندارد یا معلوم نباشد که مورد معامله مغازه است یا آپارتمان)

۲. شروطی که باطل هستند ولی به سلامت قرارداد لطمه ای نمی زند، عبارتند از:
الف) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛ فرضاً کسی مغازه ای را به دیگری بفروشد و شرط کند که حتماً باید فرزند خریدار نیز در آن مغازه کار کند.
ب) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
ج) شرطی که نامشروع باشد.

۳. شراطی که باطل هستند و تخلف از آن ها باعث می شود برای طرف دیگر حق فسخ پیدا شود یا جریمه و خسارتی پرداخت کند.

حق طرف معامله در استفاده از شرط
طرف معامله که شرط به نفع او شده، می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد. اما شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل. یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بر هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است، باطل می شود. زیرا حیات و بقای شرط به وجود عقد اصلی بستگی دارد و چنانچه به هر دلیلی عقد اصلی از بین برود، شرط ضمن آن نیز از بین می رود و تعهدی برای طرفین قرارداد ایجاد نمی کند. اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است، عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد.

حق فسخ
حق فسخ به معنی اختیار بر هم زدن معامله یا قرارداد می باشد. گاهی در یک قرارداد لازم (یعنی هیچ کدام از طرفین حق برهم زدن معامله را ندارند) حق فسخ پیش بینی می شود. بدین ترتیب به یک طرف اجازه یا اختیار داده می شود که قراردادی را که برای طرفین لازم الاجراست، تحت شرایطی بر هم بزند.

به آن اختیار اصطلاحاً خیار فسخ گفته می شود. در قانون مدنی از ده نوع خیار نام برده شده است، برای مثال اگر کسی آپارتمانی را خریداری کند و بعداً مشخص شود که آپارتمان تاسیسات بهداشتی مناسب ندارد و غیر قابل استفاده است، می تواند به دلیل خیار عیب آن معامله را یک طرفه بر هم بزند.

نکته مهم در مورد حق فسخ این است که شخصی که دارای حق فسخ است، باید پس از اطلاع از ایراد (یا شرایطی که خیار فسخ برای وی ایجاد شده) فوراً قصد خود را مبنی بر فسخ قرارداد، به طرف مقابل اطلاع بدهد.

هزینه انجام موضوع قرارداد
تعیین مسوولیت طرفین در مقابل هزینه های موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی؛ (اعم از هزینه دفترخانه، مالیات، عواض و سایر حقوق دولتی، هزینه حمل ونقل کالا، بیمه و انبارداری) در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار مهم است. چه بسا بی توجهی در تعیین مسوولیت طرفین، موجب بروز اختلاف و تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری می شود. بنابراین ذکر هزینه های فوق در قرارداد ضروری است.

فورس ماژور (قوه قهریه یا حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده)
فورس ماژور که اصطلاحی در حقوق فرانسه است و در فارسی به قوه قاهره یا قهریه ترجمه شده است به معنی عام عبارتست از هر حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز می دارد. به تعبیر دیگر فورس ماژور، عبارت است از واقعه غیرقابل پیش بینی که طرفین مداخله ای در بروز آن ندارند مثل نیروهای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ که موجب تعطیل بانک ها و بازارها می شود و … فورس ماژور باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد و چنانچه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق پیدا نخواهد کرد.
مصادیق قوه قاهره در قانون ذکر نشده و تعیین و تشخیص مصداق آن با دادگاه است و اثبات آن از سوی مدعی فورس ماژور بسیار مشکل می باشد، بروز این حوادث گاهی باعث می شود که به طور کلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود و گاهی به طور موقت (در یک محدوده زمانی خاص) انجام تعهد ناشی از قرارداد را غیرممکن و معلق می سازد و پس از مرتفع شدن موانع، مجدداً باید به قرارداد عمل شود. در این خصوص تأخیر در انجام قرارداد تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند.

همانطور که مشاهده کردیم، نوشتن یک قرارداد خوب که برای شما مشکلات عدیده ای در آینده ایجاد ننماید، دارای پیچیدگی هایی است. بنابریان بهتر است این کار را به عهده متخصصان عقود قرارداد رسمی بگذارید تا جای هیچ نگرانی باقی نماند.

تنظیم قرارداد و استفاده از وکیل قرارداد: راه‌هایی برای جلوگیری از مشکلات قراردادی

تنظیم یک قرارداد، بخشی مهم از روند تجاری و قراردادی است که برای انجام کارها در سطح حرفه‌ای و قانونی مهم است. در بسیاری از موارد، تنظیم قراردادها می‌تواند به نتایج مطلوبی در طرح و اجرای پروژه‌های مختلف منجر شود. با این حال، اگر این کار به درستی انجام نشود، ممکن است به مشکلاتی برای هر دو طرف منجر شود. به همین دلیل است که استفاده از خدمات وکیل قرارداد می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند.

در ادامه، به برخی از راه‌های استفاده از وکیل قرارداد و تنظیم قرارداد می‌پردازیم.

بررسی مشکلات حقوقی و جلوگیری از آنها

وکیل قرارداد می‌تواند به شما کمک کند تا به مشکلات حقوقی مربوط به قراردادهای شما پی ببرید و از این مشکلات جلوگیری کنید. او می‌تواند به شما کمک کند تا در تعیین شرایط و بندهای قرارداد دقت کنید و از هرگونه عدم قطعیت و مبهمی جلوگیری کنید. بنابراین، وکیل قرارداد می‌تواند به شما در جلوگیری از احتمال وقوع مشکلاتی مانند تداخل در نحوه اجرای قرارداد و پیش‌بینی احتمال خطرات حقوقی کمک کند.

تأیید مراحل تنظیم قرارداد و مشاوره قرارداد

وکیل قرارداد می‌تواند به شما در تأیید مراحل تنظیم قرارداد کمک کند تا در اجرای قرارداد مشکلی پیش نیاید. او می‌تواند بررسی کند که آیا قرارداد توسط هر دو طرف به درستی امضا شده است یا نه، و آیا شرایط قرارداد منطبق با قوانین و مقررات جاری هستند یا نه. در صورتی که شرایط قرارداد با قوانین مغایرت دارند، وکیل قرارداد می‌تواند به شما کمک کند تا تغییرات لازم را ایجاد کنید و از هرگونه مشکل جلوگیری کنید.

تنظیم قرارداد و مشاوره قرارداد

تنظیم قرارداد یعنی بهینه‌سازی قرارداد برای موتورهای جستجو، به منظور افزایش بازدیدکنندگان و بهبود جستجوی آنلاین. وکیل قرارداد می‌تواند با داشتن دانش لازم در این زمینه به شما کمک کند تا قرارداد شما بصورت قانونی تهیه شود. این به شما کمک می‌کند که به عنوان یک شرکت یا موسسه در صفحات جستجوی بالاتر قرار بگیرید و به نتیجه بهتری برای تجارت خود برسید.

جلوگیری از مشکلات در آینده

تنظیم قرارداد و استفاده از وکیل قرارداد به شما کمک می‌کند تا از مشکلاتی که ممکن است در آینده پیش بیاید جلوگیری کنید. با داشتن قرارداد مناسب، شما می‌توانید به آسانی مشکلاتی مانند احتمال نقض قرارداد، عدم پرداخت به موقع یا نادیده گرفتن شرایط قراردادی را به دست آورید.

بنابراین، تنظیم قرارداد و استفاده از خدمات وکیل قرارداد می‌تواند به شما در جلوگیری از مشکلات حقوقی و تجاری کمک کند. همچنین، با توجه به تعداد زیادی از اصطلاحات حقوقی که در قراردادها استفاده می‌شوند، وجود وکیل قرارداد به شما کمک می‌کند تا از دقت و صحت قرارداد خود اطمینان حاصل کنید.

در نهایت، لازم به ذکر است که تنظیم قرارداد بصورت عالی و استفاده از خدمات وکیل قرارداد از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شما کمک کند تا به طور کلی از مشکلات حقوقی و تجاری جلوگیری کنید و به بهبود عملکرد تجاری خود برسید. در نهایت، باید توجه داشت که قرارداد مناسب یکی از عوامل اصلی موفقیت در تجارت است و با استفاده از خدمات وکیل قرارداد می‌توانید این هدف را به راحتی دستیابی کنید.

مشاوره قرارداد

در دنیای تجارت، قراردادها یکی از مهمترین عناصر موفقیت در تجارت هستند. با این حال، تنظیم قراردادها اغلب با مسائلی همچون اصطلاحات حقوقی پیچیده، مسائل مالی و مسائل حقوقی پیچیده مرتبط است. به علاوه، بسیاری از تجارت‌ها به دلیل کوچک بودن و یا عدم دسترسی به منابع کافی، نمی‌توانند یک وکیل قرارداد استخدام کنند. در این شرایط، مشاوره قرارداد یک گزینه جایگزین بسیار موثر است که می‌تواند به شما کمک کند تا قراردادهای خود را به صورت دقیق و با دانش لازم تنظیم کنید.

در واقع، مشاوره قرارداد به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در خصوص قراردادهای خود بگیرید. مشاوران قرارداد، دانش و تخصص لازم برای تنظیم و تفسیر قراردادها را دارند و به شما کمک می‌کنند تا برای شرایط خود قرارداد مناسبی را تنظیم کنید. آنها می‌توانند به شما کمک کنند تا از دقت قراردادهای خود اطمینان حاصل کنید.

همچنین، مشاوران قرارداد می‌توانند به شما کمک کنند تا شرایط و قوانین جدید را به روز رسانی کنید. با توجه به اینکه قوانین و مقررات مرتبط با قراردادها همیشه در حال تغییر هستند، مشاوره قرارداد می‌تواند به شما کمک کند تا از تغییرات قوانین آگاهی داشته باشید و قراردادهای خود را با تو

جه بهترین شکل به‌روز کنید. این کار می‌تواند برای شما به این معنا باشد که قراردادهای شما همیشه با شرایط قانونی جدید پایبند باشند و از احتمال وقوع تعارض قانونی جلوگیری شود.

در نهایت، مشاوره قرارداد می‌تواند به شما کمک کند تا پول خود را در معاملات صرفه‌جویی کنید. با توجه به تجربه و تخصص مشاوران قرارداد، آنها می‌توانند به شما کمک کنند تا هزینه‌های مرتبط با تنظیم قرارداد را به حداقل برسانید و مطمئن شوید که قرارداد شما از نظر مالی همیشه بهترین گزینه برای شما است.

چرا باید از مشاوره قرارداد استفاده کنیم؟

بنابراین، اگر شما به دنبال راهی برای بهینه‌سازی تنظیم قرارداد خود هستید، مشاوره قرارداد می‌تواند یک گزینه بسیار موثر برای شما باشد. با استفاده از خدمات مشاوران قرارداد، می‌توانید از تجربه و تخصص آنها بهره ببرید و قراردادهای شما را به شکل بهتری تنظیم کنید. بنابراین، اگر شما به دنبال راهی برای بهینه‌سازی تنظیم قرارداد خود هستید، بهتر است با یک مشاور قرارداد مجرب تماس بگیرید و نیازهای خود را با او مطرح کنید.

از جمله مزایای دیگر مشاوره قرارداد، کمک به شما در شناسایی و حل مشکلات مرتبط با قراردادهای شماست. مشاور قرارداد می‌تواند با بررسی دقیق قراردادهای شما، به شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها بپردازد و نقاط قابل بهبود را مشخص کند. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا قراردادهای خود را به شکل بهتری اصلاح کنید و در نهایت، ریسک‌های مرتبط با آنها را کاهش دهید.

همچنین، مشاوره قرارداد می‌تواند به شما کمک کند تا قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای شما را درک کنید. در حال حاضر، قوانین و مقررات مربوط به قراردادها پیچیده شده‌اند و این می‌تواند برای افراد غیرحرفه‌ای که قرارداد تنظیم می‌کنند چالش قابل توجه باشد. با استفاده از خدمات مشاوره قرارداد، می‌توانید به راحتی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای خود را درک کنید و از تجربه و تخصص مشاور بهره ببرید.

با توجه به اهمیت قراردادها در معاملات تجاری و حقوقی، مشاوره قرارداد می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین قرارداد را برای خود ایجاد کنید. در نهایت، این می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک‌های مرتبط با معاملات خود را کاهش دهید و از مزایایی که از قراردادهای بهتر به دست می‌آید، بهره ببرید. مشاهده انواع قراردادها

6 دیدگاه برای “مشاوره قرارداد

  • تیم حقوقی گفته:

   عقد عبارت است از اینکه، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد در این مقاله به بررسی تکمیلی این موضوع پرداخته ایم.

  • تیم حقوقی گفته:

   به دو دسته که عبارتند از: تعدات ناشی از قرارداد و تعدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد رای مطالعه جزئیات تکمیلی متن مقاله را مطالعه نمایید.

  • تیم حقوقی گفته:

   عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود مانند: ضمان، حواله، کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد در این مقاله به بررسی تکمیلی این موضوع پرداخته ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *