دبیرستان دخترانه دولتی
فرهیختگان

ناحيه ۷ – آدرس: بین حسابی ۱۱ و ۱۳

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۴۰۵۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی اسمای

ناحيه ۷ – آدرس: قاسم آباد فلاحی -45 پلاک 17

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۷۲۸۷

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی پیام هدایت

ناحيه ۷ – آدرس: آزادشهر سید مرتضی ۱

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۸۰۱۷

دبیرستان دخترانه دولتی
محجوب

ناحيه ۷ – آدرس: جاهد شهر بوستان 10

تلفن: ۰۵۱۳۵۲۱۶۸۴۸

دبیرستان دخترانه بزرگسالان دولتی
زهرای مرضیه

ناحيه ۷ – آدرس: بلوار امامت امامت 25 داخل دبیرستان سمیه

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۹۴۲۱۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه دولتی سمیه

ناحيه ۷ – آدرس: امامت ۲۵

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۴۳۰۲۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی یاسمن (عادی و بزرگسالان)

ناحيه ۷ – آدرس: دانشجو 19 پلاک 28

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۵۰۳۰۳

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی مهر (عادی و بزرگسالان)

ناحيه ۷ – آدرس: بین معلم 35 و 33

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۶۱۷۹۲

دبیرستان دخترانه دولتی
فاضله

ناحيه ۷ – آدرس: سیدرضی 41 چهارراه اول

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۷۶۴۷۷

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه دولتی منصوره بادامچی

ناحيه ۷ – آدرس: حجاب ۸۱

تلفن: ۰۵۱۳۶۲۱۴۲۹۲

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی اسمای

ناحيه ۷ – آدرس: شاهد ۵۴

تلفن: ۰۵۱۳۶۲۲۱۰۳۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی مشکوه

ناحيه ۷ – آدرس: نبش فلاحی ۱

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۴۱۳۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی سمای

ناحيه ۷ – آدرس: بلوار ادیب جنب شرکت گاز 

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۴۹۹۵

دبیرستان دخترانه دولتی
جواد مهدیزاده نیا

ناحيه ۷ – آدرس: شهرک رازی رازی ۱۳

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۲۰۰۵۵

دبیرستان دخترانه دولتی
زهرای مرضیه

ناحيه ۷ – آدرس: شریعتی ۳۹

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۲۰۳۸۶

دبیرستان دخترانه دولتی
صیرفی

ناحيه ۷ – آدرس: اندیشه ۲۲

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۳۱۰۸۵

دبیرستان دخترانه دولتی
شرکت زمزم

ناحيه ۷ – آدرس: فلاحی ۹

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۳۶۰۷۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه دولتی سپیده نمازی خواه

ناحيه ۷ – آدرس: جاده قوچان جنب پمپ بنزین

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۵۵۰۰۳

دبیرستان دخترانه دولتی
فرهنگیان

ناحيه ۷ – آدرس: دانشجو 17 چهارراه اول

تلفن: ۰۵۱۳۸۹۳۰۳۰۳

دبیرستان دخترانه دولتی
طوبی

ناحيه ۷ – آدرس: بین دانش آموز ۱۸ و ۲۰

تلفن: ۰۵۱۳۸۹۳۱۱۴۴

پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
ریحانه

ناحيه ۷ – آدرس: امامت ۳۵

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۴۶۳۹۷

پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
بشری

ناحيه ۷ – آدرس: دانش آموز ۵

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۷۶۷۱۶

دبیرستان دخترانه بزرگسالان دولتی
عقیله بنی هاشم

ناحيه ۷ – آدرس: بلوار امامت امامت 25 داخل دبیرستان سمیه

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۹۴۲۱۰

پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
مصلی نژاد

ناحيه ۷ – آدرس: قاسم آباد فلاحی ۲۷

تلفن: ۰۵۱۳۶۲۲۶۶۳۴