دبیرستان دخترانه دولتی
جابر ابن حیان

ناحيه ۶ – آدرس: آب و برق فلکه ۸۰۰

تلفن: ۰۵۱۳۶۸۰۶۹۰

دبیرستان دخترانه دولتی
علی افشار نژاد

ناحيه ۶ – آدرس: شهرک شهربانی

تلفن: ۰۵۱۳۵۰۱۷۰۶۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی سیمای دانش

ناحيه ۶ – آدرس: هفت تیر ۱۱

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۷۹۶۲۷

دبیرستان دخترانه دولتی
مرحوم قاسمی

ناحيه 6 – آدرس: بلوار سرافرازان رهایی ۱

تلفن: ۰۵۱۳۸۲۲۸۰۰۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی اختر توس

ناحيه ۶ – آدرس: بلوار وکیل آباد نبش ارشاد پلاک 64

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۱۶۳۹۳

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی کانون علم

ناحيه 6 – آدرس: بلوار هاشمیه بین هاشمیه ۱۸ و ۲۰

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۱۷۵۷۶

دبیرستان دخترانه دولتی
تحقیقی

ناحيه ۶ – آدرس: بلوار پیروزى چهار چشمه 12

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۲۰۷۰۷

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی نیلوفر

ناحيه 6 – آدرس: بلوار وکیل آباد قائم مقام فراهانی 6 پلاک 5 

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۳۶۹۷

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی طباطبایی

ناحيه ۶ – آدرس:  هفت تیر 28 پلاک 14

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۵۰۲۲

دبیرستان دخترانه دولتی
هدی

ناحيه 6 – آدرس: بلوار وکیل آباد شهرک صدف

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۶۲۴۲

دبیرستان دخترانه دولتی
شهید صدر

ناحيه ۶ – آدرس:  آب و برق ۸۰۰ متری

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۷۰۲۱

دبیرستان دخترانه غیر دولتی
امام حسین (ع)

ناحيه 6 – آدرس: وکیل اباد صدف انتهاى صدف 2 پلاک ۸۲

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۸۱۶۴۹

دبیرستان دخترانه دولتی
اسلامبولچی

ناحيه ۶ – آدرس: بلوار وکیل آباد بلوار هفت تیر میلان دوم سمت راست

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۸۱۸۰۰

دبیرستان دخترانه دولتی
امام حسن مجتبی

ناحيه 6 – آدرس: بلوار وکیل آباد، 61غدیر 22

تلفن: 05138691730

دبیرستان دخترانه دولتی
فاطمه زهرا (س)

ناحيه ۶ – آدرس: بلوارلادن لادن 26

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۹۵۳۳۳

دبیرستان دخترانه غیر دولتی
سمای

ناحيه 6 – آدرس: وکیل آباد شریف ۳

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۹۵۶۱۱

دبیرستان دخترانه دولتی
فرزانه

ناحيه ۶ – آدرس: رضاشهر فرخی ۵

تلفن: ۰۵۱۳۸۷۸۲۰۲۱

دبیرستان دخترانه غیر دولتی
بعثت

ناحيه 6 – آدرس: وکیل اباد 61 غدیر ۸

تلفن: ۰۵۱۳۸۹۰۱۰۳۹

پیش دانشگاهی دخترانه دولتی حضرت زهرا

ناحيه 6 – آدرس: بلوار دانشجو دانشجو ۶

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۲۸۹۳

پیش دانشگاهی دخترانه بزرگسالان دولتی فرهنگ

ناحيه 6 – آدرس: بلوار وکیل اباد صدف ۶

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۹۹۴۹۲

پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
فاطمه امیرى

ناحيه 6 – آدرس: رضاشهر پشت مسجد المهدى

تلفن: 05138782021

پیش دانشگاهی دخترانه غیر دولتی
پویندگان علم

ناحيه 6 – آدرس: بلوار وکیل آباد نبش وکیل آباد ۸

تلفن: ۰۵۱۳۸۸۳۴۰۹۰

دبیرستان دخترانه دولتی
پژوهش سرای دانش آموزی

ناحيه 6 – آدرس: بلوار دانشجو – بلوار فرهنگ جنب آ.پ

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۶۲۲۳۲