دبیرستان دخترانه دولتی
هدایت

ناحيه ۵ – آدرس: طلاب میدان شهید مفتح (گلشور) ابتداى بلوار نبوت

تلفن: ۰۵۱۳۲۵۹۵۶۰۵

پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
بنت الهدی صدر

ناحيه ۵ – آدرس: بلوار وحدت قبل ازچهارراه مقدم طبرسی جنب شرکت نفت

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۸۵۸۷۳

پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
شهید اسماعیل پور طرقی

ناحيه ۵ – آدرس: بلوار میرزاکوچک خان بلوارشهید اسماعیل پورطرقی

تلفن: ۰۵۱۳۲۵۹۰۵۲۰

دبیرستان دخترانه دولتی
امام علی (ع)

ناحيه ۵ – آدرس: میدان بار رضوى ابتداى شهرک الزهرا کوچه مرضیه

تلفن: ۰۵۱۳۲۵۹۹۶۹۹

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی ره پویان علم

ناحيه ۵ – آدرس: طلاب خیابان شهید علیمردانی بین 1 و 3 پلاک 51

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۲۰۰۷۱

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
شهید بنت الهدى صدر

ناحيه 5 – آدرس: طلاب میدان عسکریه طباطبایی 13

تلفن: 05132722030

دبیرستان دخترانه دولتی
شهید حسینی محراب

ناحيه 5 – آدرس: طلاب خیابان وحید(دریا) وحید 20 جنب درمانگاه حضرت مهدى (عج)

تلفن: 05132730066

دبیرستان دخترانه دولتی
مصلی

ناحيه 5 – آدرس: بلوار مصلی – مصلی ۳

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۴۶۴۹۶

دبیرستان دخترانه دولتی
وحید

ناحيه ۵ – آدرس: بلوار وحدت قبل از چهارراه مقدم طبرسی جنب شرکت نفت

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۸۵۸۷۳

دبیرستان دخترانه دولتی
فاطمیه

ناحيه ۵ – آدرس: شهرک شهید رجایی حر1 (ده مترى ساختمان)مه ریز 21

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۱۰۰۵۲

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی امام رضا (ع)

ناحيه ۵ – آدرس: شهرک شهید رجایی حر ۲

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۱۰۱۲۲

دبیرستان دخترانه دولتی
سمیه

ناحيه 5 – آدرس: شهرک شهید رجایی خیابان پورسینا (بازه شیخ)

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۱۲۰۲۶

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه دولتی شهرآرا

ناحيه ۵ – آدرس: شهرک شهید رجایی (بین حر 60 و 62 ایستگاه چاه مومنی)

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۱۲۳۲۵

دبیرستان دخترانه دولتی
الزهرا

ناحيه ۵ – آدرس: شهرک شهید رجایی (بین حر 60 و 62 ایستگاه چاه مومنی)

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۲۲۰۸۸

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه دولتی المهدی

ناحيه 5 – آدرس: شهرک شهید رجایی حر 28 (جاده کنه بیست) کنه بیست 62

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۲۷۰۷۳

دبیرستان دخترانه دولتی
حضرت زينب (س)

ناحيه ۵ – آدرس: شهرک شهید رجایی حر 27

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۵۱۳۹۷