پیش دانشگاهی پسرانه دولتی
هنر سینا

ناحيه ۱ – آدرس: خیابان کاشانی بین چهارراه زرینه و هاشمی نژادجنب اداره ناحیه 1

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۲۵۸۴۱

پیش دانشگاهی پسرانه دولتی
امام صادق (ع)

ناحيه ۱ – آدرس: گاز شرقی

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۰۲۱۲۲

پیش دانشگاهی پسرانه دولتی
طالقانی

ناحيه ۲ – آدرس: خیابان خسروى نو کوچه ظهوریان

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۲۵۸۹۲

پیش دانشگاهی پسرانه دولتی
شهید دستغیب

ناحيه ۴ – آدرس: بلوار سجاد زنبق جنوبی

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۸۷۷۶۶