دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی
پژوهش

ناحيه 6 – آدرس: هفت تیر ۲

تلفن: ۰۵۱۳۸۸۶۳۱۴

دبیرستان پسرانه غیردولتی
امام حسین (ع)

ناحيه ۶ – آدرس: بلوار وکیل آباد دادگر ۱۹

تلفن: ۰۵۱۳۵۰۱۸۶۰۱

دبیرستان پسرانه دولتی

غلامرضا باقرزاده چهارجویی

ناحيه ۶ – آدرس: کوى آب وبرق جنب شهرک ولی عصر

تلفن: ۰۵۱۳۵۰۲۴۰۸۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی دریای نور

ناحيه ۶ – آدرس: سامانیه

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۱۴۱۹۵

دبیرستان پسرانه دولتی

قائم مقام فراهانی

ناحيه 6 – آدرس: قائم مقام ۲۶

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۶۰۶۷۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه دولتی فرهنگیان ثارالله

ناحيه 6 – آدرس: بلوار وکیل آباد نبش قائم مقام فراهانی 17

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۰۰۱۵

دبیرستان پسرانه دولتی

مولوی

ناحيه 6 – آدرس: بلوار وکیل آباد خیابان سرو

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۱۰۴۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی
شرف – بزرگسالان شرف

ناحيه 6 – آدرس: بلوار وکیل آباد نبش قائم مقام فراهانی

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۵۱۴۵

دبیرستان پسرانه دولتی

سیدرضی

ناحيه 6 – آدرس: بلوار 7تیر مقابل زائرسراى شرکت نفت

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۷۶۶۷۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی بعثت

ناحيه 6 – آدرس: سه راه زندان ستارى 13

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۸۲۷۷۷

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه دولتی

دانیال

ناحيه 6 – آدرس: رضاشهر خیابان خاقانی شمالی

تلفن: ۰۵۱۳۸۷۸۰۰۰۲

دبیرستان پسرانه غیردولتی
فردوسی

ناحيه 6 – آدرس: بلوار پیروزى نبش پیروزى 23

تلفن: ۰۵۱۳۸۷۸۱۳۸۱

دبیرستان پسرانه دولتی

شهیدحسین نیا

ناحيه 6 – آدرس: رضاشهر دهخدا دهخدا 15

تلفن: 05138786889

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی  درخشان

ناحيه 6 – آدرس: بین هاشمیه ۶ و ۸

تلفن: ۰۵۱۳۸۸۱۴۵۰۹

دبیرستان پسرانه دولتی

آیت الله دکتر بهشتی

ناحيه 6 – آدرس: هاشمیه 18شهید صارمی ۲۴

تلفن: ۰۵۱۳۸۸۱۶۳۶۲

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی

خیر میرزا جواد باقرزاده

ناحيه 6 – آدرس: بلوار سرافرازان سرافراز 9

تلفن: 05138828411

دبیرستان پسرانه دولتی

پژوهش سرای دانش آموزی

ناحيه 6 – آدرس: بلوار دانشجو – بلوار فرهنگ جنب آ.پ

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۶۲۲۳۲

پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی
پژوهش

ناحيه 6 – آدرس: هفت تیر ۲ پلاک ۳۸

تلفن: ۰۵۱۳۸۶۸۹۳۵۴