مشاوره با وکیل سرقت حدی

مشاوره وکیل سرقت

مشاوره با وکیل سرقت حدی، پاسخ های آنلاین آوای رهنما در بررسی جرم سرقت و مستندات قانونی سرقت های حدی و تعزیری میباشد. که بر اساس جدیدترین قوانین مجازات اسلامی ایران مورد بررسی جامع قرار گرفته است:

 اتهام سرقت چیست؟

بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ایران ( عنصر قانونی جرم سرقت) و مشاوره با وکیل سرقت، سرقت به معنی ربودن مال متعلق به غیر است و رفتار فوق در صورتی که دارای شرایط اعمال مجازات حدی باشد ، سرقت حدی و در صورتی که فاقد شرایط اعمال مجازات حدی باشد، سرقت تعزیری گفته می شود

سرقت حدی چیست؟

با مشاوره با وکیل سرقت در می یابیم سرقت در صورتی حدی است که دارای تمامی شرایط مصرح در کتاب سرقت حدی مصرح در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی باشد،سرقت حدی گفته میشود.

تمامی شرایط مستوجب تحقق سرقت حدی کدامند؟

بر اساس مشاوره با وکیل سرقت شرایط حدی تلقی شدن سرقت شامل موارد زیر است:

۱- شیء مورد سرقت از لحاظ شرع دارای مالیت باشد.

۲-مال مسروق در حرز باشد.

۳-سارق هتک هرز کند.

۴- سارق مال را از حرز خارج کند.

۵-هتک هرز و سرقت مخفیانه باشد.

۶- سارق پدر یا پدر بزرگ ( جد ) صاحب مال نباشد.

۷-میزان ارزش مال مورد سرقت در زمان خارج شدن از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

۸-سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

۹-صاحب مال نزد مرجع قضائی از سارق شکایت کند.

۱۰-صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

۱۱-مال مسروقه قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

۱۲-مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

سرقت در چه صورت سرقت تعزیری محسوب میگردد؟

بر اساس مشاوره با وکیل سرقت و مستندات به ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی ایران، رفتار سارق یا سرقت در صورتی که هر یک از شرایط موجب مجازات سرقت حدی رانداشته باشد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

در سرقت حدی حرز به چه معنی است؟

در مشاوره با وکیل سرقت و مستند به ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی حرز به معنی مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

اگر مکان نگهداری مال مسروقه غصبی باشد این مکان برای کسی که مکان او غصب شده و کسانی که از طرف او حق دسترسی به مکان غصب شده را داشته باشند حرز محسوب نمیگردد.

هتک حرز به چه معنی است؟

بر اساس مشاوره با وکیل سرقت و مستندا به ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی هتک حرز به معنی، نقض غیر مجاز حرز است. نقض غیر مجاز حرز یا هتک حرز ممکن است به طرق مختلف صورت بگیرد. مثل خراب کردن دیوار یا بالا رفتن از دیوار یا باز کردن یاشکستن قفل.

خروج مال از حرز توسط مجنون، طفل و کودک غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده چه حکمی دارد؟

بر اساس مشاوره با وکیل سرقت اگر کسی به وسیله اشخاص فوق مال را از حرز خارج کند، مباشر جرم محسوب میگردد و در صورتی که مباشر، طفل ممیز باشد، رفتارآمر یا دستور دهنده مشمول اعمال مجازات سرقت تعزیری است.

اگر مال در حرزهای متعددی باشد کدام حرز ملاک هتک حرز است؟

بر اساس مشاوره با وکیل سرقت و مستندا به ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی ملاک،  خروج مال از بیرونی ترین حرز می باشد.

ارتباط ربایش با نصاب و میزان مال مورد سرقت چیست؟

در مشاوره با وکیل سرقت متوجه میشویم بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی در هر بار ربایش می بایست حداقل یک میزان از نصاب مورد نظر در سرقت حدی یا چهار ونیم نخود طلای مسکوک مورد سرقت قرار بگیرد.

اگر دو یا چند نفر مالی را سرقت کنند، نصاب سرقت چگونه محاسبه می شود؟

بر اساس مشاوره با وکیل سرقت و مستندا به ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی باید سهم هر یک از دو یا چند نفر به حد نصاب ( چهار و نیم نخود طلای مسکوک ) برسد.

شرایط حد نصاب در سرقت توسط شریک یا صاحب حق چیست؟

بر اساس ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی ایران هر گاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود سرقت نماید و مازاد بر سهمی که متعلق به او میگردد تا میزان یک حد نصاب ( چهار و نیم نخود طلای مسکوک) سرقت کند دارای مجازات سرقت حدی می باشد.

مجازات سرقت حدی چیست؟

در صورتی که رفتار متهم مشمول انواع سرقت حدی شود و رای دادگاه قطعی گردد می بایست حکم توسط اجرای احکام کیفری اجراگردد.

بدین منظور چنانچه سارق بار اول مرتکب جرم سرقت حدی شود، چهار عدد از انگشت هاس دست راست سارق از انتهایش قطع میگردد و آنچه از دست راست سارق حدی باقی می ماند کف دست و انگشت شصت دست راست او خواهد بود.

اگر لازم باشد برای باردوم مجازات گردد این بار پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع میگردد. به این صورت که از پای سارق نصف قدم و مقداری از مسح پا باقی می ماند.

در صورتی که سارق دست راست یا پای چپ نداشته باشد و به عبارتی فاقد عضو متعلق قطع شدن باشد بر حسب تبصره ۱ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات سرقت تعزیری می باشد.

اگر سارق مجازات بار اول و دوم را متحمل شود و برای بار سوم مرتکب سرقت حدی گردد به مجازات حبس ابد محکوم میگردد.

تاثیر توبه در سرقت حدی مستوجب حبس ابد

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اگر سارق در حین تحمل مجازات حبس ابد توبه نماید و مقام رهبری با اعلام عفو خود آزادی او را به مصلحت بداند از حبس آزاد می گردد.

همچنین مقام رهبری می تواند مجازات حدی او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

مجازات اعدام در سرقت حدی

اگر سارق بعد از تحمل مجازات بار اول،دوم و سوم سرقت مجدد و برای بار چهارم مرتکب سرقت حدی گردد، اعدام میگردد. هر چند سرقت صورت گرفته در محل زندان واقع شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *