قانون مدنی در باب کفالت

قانون مدنی در باب کفالت

ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند.

ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود.

ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد.

ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشدیا موقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیل،کفیل شود.

ماده ۷۳۹ – درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد.

ماده ۷۴۰ – کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که برعهده مکفول ثابت می شودبرآید.

ماده ۷۴۱ – اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲ – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل باید مکفول را در محل عقدتسلیم کند مگرا ینکه عقد منصرف به محل دیگرباشد.

ماده ۷۴۳ – اگرمکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می شود.

ماده ۷۴۴ – اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شودو همچنین اگرمکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست .

ماده ۷۴۵ – هرکس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.

ماده ۷۴۶ – درموارد ذیل کفیل بری می شود : ۱) درصورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهد شده است . ۲) درصورتی که مکفول درموقع مقرر شخصا حاضر شود. ۳) درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاء ازحقی که مکفول له بر او دارد بری شود. ۴) درصورتی که مکفول له کفیل را بری نماید. ۵) درصورتی که حق مکفول بنحوی ازانحاء بدیگری منتقل شود. ۶) درصورت فوت مکفول .

ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از تسلیم او امتناع نماید کفیل به اشهاد یا مراجعه به حاکم بری می شود .

ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم ، بری می شود . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۷۴۷ – هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید . ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۷۴۸ – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

ماده ۷۴۹ – هرگاه یک نفر در مقابل چند نفرا زشخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگری بری نمی شود.

ماده ۷۵۰ – درصورتی که شخصی کفیل ،کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هرکدام که به یکی ازجهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل های مابعد او هم بری می شوند.

ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی را که به عهده اواست ادا نماید و ی ابه اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذکند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشدحق رجوع نخواهد داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *