تعریف جامع سوء پیشینه و سابقه

تعریف جامع سوء پیشینه و سابقه

سوء پیشینه چیست ؟

سوء پیشینه یا سوء سابقه کیفری وضعیتی است که مطابق آن شخصی حقیقی یا حقوقی مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شده و مورد تعقیبقانونی قرار گرفته و  حکم بر مجازات کیفری وی صادر شده است و صرف بازداشت در بازداشتگاه یا زندان از موارد سوء پیشینه نیست.

سوء پیشینه باعث چه چیزی میشود؟

بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شخصی که دارای سوء پیشینه میباشد در مدت زمان معین، از داشتن برخیحقوق اجتماعی مثل محروم میگردد.

چگونگی اطلاع ازسوء پیشینه چیست؟

اگر از سوء پیشینه مرتبط با سابقه کیفری خود آگاه نیستید ابتدا در سامانه الکترونیک ثنا ثبت نام کنید.

بعد از ثبت نام در سامانه ثنا از طریق سایت عدل ایران درخواست صدور گواهی سوء پیشینه نمائید.

پاک کردن سوء پیشینه کیفری چگونه امکان دارد ؟

پاک شدن سوء پیشینه به صورت خودکار و با انقضای مدت قانونی صورت میگیرد و بعد از گذشت مدت های مندرج در ماده ۲۵ قانونمجازات اسلامی دیگر سوء پیشینه در گواهی های صادره درج نمیشودو ابتدا میبایست بررسی نمائیدکه در سامانه ثنا دارای سوابقکیفری میباشید یاخیر و چنانچه سابقه ای داشتید میبایست بررسی نمائید که دارای محکومیت قطعی به جرایم ماده ۲۵ هستید یا خیر وچنانچه سابقه محکومیتی با مجازات تبعی بودید باید منتظر پایان مدت محرومیت حقوق اجتماعی خود باشید و بعد از گذشت مدت زمانمقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نمائید.

آیا اطلاعات در بایگانی سوء سابقه باقی می ماند ؟

بله باقی می ماند ولی بعد از گذشت مدت های قانونی ذکر شده در  ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی دیگر در گواهی های قانونی صادره به مراجع ذی ربط درجنمیشود.

مدارک لازم برای گواهی سوء پیشینه چیست؟

با ثبت نام در سامانه ثنا که مستلزم داشتن کارت ملی و شناسنامه و امضاء الکترونیک است میتوانید استعلام سوء پیشینه خود را  با درجکد ملی و رمز عبور دریافت نمائید.

کدام جرائم دارای سوء پیشینه کیفری هستند؟

هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات قرار گرفته و به صورت عمدی محقق گردد میتواند برای مرتکب جرم، سوءپیشینه ایجاد نماید و همچنین ممکن است مجازات جرم ارتکابی بر اثر مقررات قانونی مثل تخفیف مجازات کاهش یابد و یا بر اثر مقرراتدیگر موجب تشدید مجازات گردد فلذا ملاک اینکه جرمی دارای سوء پیشینه هست یا نه مندرجات حکم محکومیت قطعی دادگاه یا دادنامهقطعی لازم الجرا می باشد ولی بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برخی جرائم دارای مجازات مستلزم سوء پیشینه عبارتند ازجرائم تشکیل دسته برای بر هم زدن امنیت کشور ،فعالیت تبلیغی علیه نظام کشور،جاسوسی، ورود به اماکن سیاسی یا نظامی با هدفنقشه برداری و یا دریافت اطلاعات از اسرار،تحریک نیروهای نظامی به نافرمانی ،جرائم مرتبط با قلب و ترویج سکه مجعول،جعل احکامیاامضاء،منگنه، اسکناس،اسناد بانکی،مدارک تحصیلی و یا استفاده از سند مجعول ، تصدیق و صدور گواهی پزشکی خلاف واقع برایمعافیت از خدمت یانظام وظیفه و یا تقدیم به مراجع قضائی،شرکت به جای داوطلب اصلی آزمون،محو یا شکستن مهر پلمپ،فرار اززندان،مساعدت عمدی در فرار زندانی،اسلحه دادن به زندانی فراری،غصب عناوین و مشاغل دولتی،تخریب اماکن تاریخی وفرهنگی،اکتشاف غیر قانونی،حفاری وکاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی،خرید و فروش اموال تاریخیفرهنگی،محرومیت افراد از حقوق اجتماعی توسط مامورین دولتی،سلب آزادی اشخاص بر خلاف قانون،پذیرش زندانی توسط زندان بدونرعایت مقررات،توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا صدور قرار مجرمیت بر خلاف قانون،مجازات بیشتر از حد قانونی،رشوه وارتشاء،ربا، سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص،تعدیات مامورین دولتی علیه دولت،اختلاس،تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، مقاومتدر برابر مامورین دولتی ، توهین به روسای سه قوه،اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی، قتل،ایراد ضرب یاجرح منتهی به مرض دایمی یا فقدان حواس یا عقل گردد،نزاع دسته جمعی،قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی،قدرت نمائیبا چاقو،اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی،آدم ربائی،سقط جنین،دزدیدن یا مخفی نمودن طفل تازه متولد شده از مادر،نبش قبر غیرقانونی،ایجاد مرکز فساد یا فحشا،قوادی،عدم پرداخت نفقه با امکان پرداخت، ازدواج با زن شوهر دار یا زنی که در عده دیگریاست،فریب در ازدواج،افشاء اسرار بیمار،سوگند دروغ،سرقت مشدده،سرقت مقرون به آزار و یا اسلحه باشد،راهزنی،سرقت در شب یاسرقت توسط دو نفر یا بیشتر که یکی از آنها حامل سلاح باشد،سرقت در محل سکنی یا محل عمومی،سرقت از جایی که محصوربوده،سرقت در شب ، سرقت توسط مستخدم از کارفرما،سرقت توسط اداره کنندگان هتل و مسافرخانه،کیف زنی، جیب بری،سرقت درمناطق سیل زنده یا زلزله زده،سرقت از تاسیسات عمومی،استفاده غیر مجاز از خدمات آب ، برق، گاز و تلفن،معامله مال مسروقه،تصرفدر اشیائی که توقیف شده،تهدید و اکراه،ورشکستگی به تقلب و تقصیر،خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید مهر یا سفیدامضاء،احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات،سوزاندن اسناد دولتی،نهب و غارت و اتلاف امتعه یا محصولات توسط جماعتی بیش ازسه نفر به نحوه قهر و غلبه،قطع اصله درخت خرما،تصرف ملک دیگری به نحو قهر و غلبه،ورود به منزل دیگری با تهدید یا عنف،قرار دادنآلت جرم در جیب دیگری به قصد متهم نمودن او،خرید و حمل و نگهداری مشروب الکلی،دایر کردن محل برای نوشیدن مشروباتالکلی،ساخت و فروش و وارد کردن آلات قمار و شرطبندی،قبول خدمت در قمار خانه،گزارش خلاف واقع،استفاده از طفل صغیر یا غیررشید برای گدائی یا تکدی گری، قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی،ترک محل حادثه و رها کردن مصدوم،تغییر دادن ارقام پلاکخودرو و یا شماره شاستی اتومبیل،اعطا گواهینامه رانندگی به شخص فاقد شرایط رانندگی و میبایست توجه نمود که هر رفتار مجرمانتدر ماده قانونی خاص خود مورد جرم انگاری قرار گرفته و داشتن یا نداشتن سوء پیشینه منوط به مندرجات حکم قطعی رسیدگی شده درمرجع قانونی دارد.

آیا سابقه زندان پاک میشود؟

سابقه حضور در زندان به تنهایی موجب سوء پیشینه نمیشود چرا که حضور در زندان میتواند به دلیل بدهی مالی یا ناشی از بدهی هایمربوط به مهریه و سایر دعاوی حقوقی و خانوادگی باشد و جزء سوء پیشینه محسوب نمیگردد و صرفا رفتاری که در قانون جرم تلقی شودو برای آن مجازات از نوع مجازاتهای ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باعث سوء پیشینه شده که بعد از گذشت مرور زمان مندرج در اینماده از سوابق شخص پاک میشود.

سابقه زندان تا چند سال پاک میشود؟

سوء سابقه ناشی از حضور در زندان بستگی به جرم ارتکابی و مجازات اصلی مندرج در حکم قطعی دادگاه کیفری دارد و اگر سابقهزندان به جهت جرمی مثل حمل مواد مخدر یا سرقت باشد میبایست ابتدا به ماده قانون موضوع سرقت یا حمل ماده مخدر توجه نمود و براساس مندرجات قانون مربوطه و حکم قطعی صادر شده در مرجع قضائی کیفری مدت زمان رفع سوء پیشینه را محاسبه نمود.

کدام جرایم سوء پیشینه کیفری ندارد؟

جرائمی که دارای سوء پیشینه نیستند شامل جرائمی هست که مجازات آنها از نوع اعدام یا سلب حیات،تبعید از محل زندگی یا نفی بلد ،قطع یا قصاص عضو یا حبس ابد ( ۲۵ تا ۳۰ سال ) یا شلاق حدی و یا مستلزم پرداخت دیه تا نصف دیه مجنی علیه یا مصدوم نبودهبلکه جرائمی هستند که دارای مجازات کمتر از ۳ ماه تا ۲ سال را داشته باشند مثل توهین ساده،دفن مرده خارج از ضوابطقانونی،تظاهر به عمل حرام در معابر و میبایست توجه نمود ملاک رفع سوء پیشینه جرائم ارتکابی بستگی به حکم قطعی لازم الجرا دارد وممکن است رفتاری قانونا دارای سوء پیشینه نباشد بلکه با جمع سایر شرایط مجازات قانونی تشدید یافته و مستلزم سوء پیشینه کیفریگردد.

پاک شدن سابقه مواد مخدر چگونه است ؟

داشتن یا نداشتن سوء پیشنه ای که ناشی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر باشد بستگی به میزان جرم و مندرجات حکم محکومیتقطعی به هر یک از جرائم خرید ، فروش، حمل، نگهداری و غیره مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر دارد و ممکن است میزان محکومیت به میزانی باشد که برای فرد سوءپیشینه کیفری ایجاد ننماید یا ایجاد نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *