تصویب نامه فهرست مواد مخدر 1338 با اصلاحات

مجوز بازرسی ضابط

ماده 1 ـ از نظر قانون اصلاح منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 31 خرداد 1338 و با توجه بماده (1) قانون مزبور و تبصره 1 ذيل آن مواد مخدره بدو دسته تقسيم و تفكيك ميشود:
دسته اول ـ مواد افيوني و حشيش و مشابهين آن.
دسته دوم ـ ساير ادويه مخدره.

ماده 2 ـ مواد مخدره مذكور در اين فهرست چه از طريق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبيعي بدست آيند يكسان شناخته ميشوند.

ماده 3 ـ مواد مخدره مذكور در اين فهرست بهر نام و بشكل هر داروي اختصاصي كه ساخته و عرضه شده يا بشوند باز همان داروي مخدر اصلي شناخته ميشوند.

ماده 4 ـ مواد مخدره مذكور در اين فهرست اعم از آنكه ساخت و يا تصفيه (يا طبخ) آنها كامل شده يا نشده باشد يكسان شناخته ميشوند.

ماده 5 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1352)ـ دسته اول مواد مخدره عبارتست از:
ترياك اطلاق ميشود بر ماده اي كه از گرزه خشخاش بدست ميآيد اعم از اينكه بصورت شيره بوده يا منعقد و جامد شده باشد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفين.
شيوه مطيوخ سوخته ترياك . ماده‏ايكه از سوزاندن ترياك بهر نحوي از انحاء بدست آيد با هر درجه مرفين كه باشد.
تفاله . ماده اي كه پس از صاف كردن شيره مطبوخ (قبل از طبخ ـ در حين طبخ و يا بعد از طبخ باقي مي‌ماند جوهرنگاري (مايه ـ سوخته شيره ـ انسي) ماده اي كه از سوزاندن شيره مطبوخ بهر نحوي از انحاء بدست مي‌آيد با هر درجه مرفين كه باشد.
هر قرص يا هر معجون و يا هر شربت يا هر محلول (آبي يا الكلي) كه يكي از مواد مذكور در فوق در آن باشد.
استحصالات جالينوسي ترياك ـ تنطور ايبوم ـ لدانم دوسيه نهام ـ عصاره ترياك (مايع يا خشك) شربت كوكنار اعم از آنكه موافق كند كس فرانسه تهيه شده يا نشده باشد.
بنگ . سرشاخه هاي خشك شده گلدار يا بميوه نشسته بوته شاهدانه اعم از آنكه ماده رزيني (چرس) آن گرفته شده يا نشده باشد و خرد شده يا نشده باشد و خالص يا مخلوط با عناصر ديگر باشد.
بنگاب ـ (دوغ وحدت) مخلوط يا خيسانده بنگ در آب يا مايع ديگر بطور خالص يا همراه با عناصر ديگر.
چرس (حشيش ـ اسرار) ماده رزيني كه از سرشاخه هاي گلدار يا بميوه نشسته شاهدانه گرفته ميشود اعم از خالص يا مخلوط يا عناصر ديگر.
استحصالات جالينوسي شاهدانه، تنطور يا عصاره شاهدانه، حشيشين.
برك كوكا و استحصالات جالينوسي آن (گرد ـ تنطور ـ عصاره)

ماده 6ـ دسته دوم مواد مخدره بقرار زير و به دو گروه تقسيم ميشود:

گروه 1ـ مواد مخدري كه شكل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون يكسان و در يك رديف شناخته ميشود اين مواد عبارتند از:
مرفين و املاح آن و استحصالاتي كه مستقيماً از ترياك بدست آمده و داراي بيش از 20% مرفين باشد.
(استحصالاتي كه دو در هزار و يا كمتر از آن مرفين دارد مشمول مقررات نخواهد شد مگر آنچه در يك ماده بي اثر مايع يا جامد محلول يا رقيق شده باشد) استرهاي مرفين انتراكسيدهاي مرفين (باستثناي آنچه ذيل در گروه 2 ذكر خواهد شد(
دي استيل مرفين (استومرفين ـ ديامرفين ـ ديافرم ـ اكلوريون ـ هروئين)
تبائين و املاح آن ـ كوكائين و املاح آن و استحصالاتي كه مستقيماً از كوكا بدست آمده و بيش از يك در هزار كوكائين داشته باشد (استحصالاتي كمتر از يك در هزار مشمول نميشود مگر آنچه در يك ماده بي اثر مايع يا جامد محلول يا رقيق شده باشد).
اكونين و استرهاي آن ـ بنزيل مرفين (پروتئين نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است).
دزومرفين (يرموئيد نام يك محصول داروئي اختصاصي آنست).
دي ئيدرومرفين (پارامرفان نام يك محصول داروئي اختصاصي آنست) و استرهاي آن.
ئيدروكدن (دي ئيدروكدئينون) (ديكوديد نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است) و استرهاي آن.
ئيدرومرفون (دي ئيدرومرفيتون) (ديلوديد نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است).
متيل دزورفين، متيل دي ئيدرومرفين، مترون، ميروتين، نيكومرفين، نورمرفين، ان اكسي مرفين (ژئومرفين) تركيبات آن و ساير تركيبات مرفيني با ازت 5 ظرفيتي.
اكسي كدون (اوبين، اكودال نام دو محصول داروئي اختصاصي آن است) و استرهاي آن.
اكسي مرفون، تباكون و استرهاي آن، يانطويون و ساير محصولاتيكه مخلوط آلكالوئيدهاي ترياك است.
(پاياورتوم)، آستيل متادول، آلفا متادول، تبامتادول، آلفامتيل متادول، آلفاميرودين، آني لويدين، پتاستيد متادول، بتاميرودين، بوتيرات دو ديو كسافتيل، ستويميدون (كليرادون، گتوژين، كتوگان) نام بعضي از استحصالات داروئي اختصاصي آن است)
دكستروموراميد (ژنريوم، يالفيوم، پيرولاميدول ار 875) نام بعضي از استحصالات داروئي اختصاصي آنست.
دي اتيل تيامپوتن، دي متيل تيامپوتن، دي منوكساد ول، دي مفتانول (آميدول نام يك محصول داروئي اختصاصي آنست) ـ دي پي پانون، استرهاي اسيد متيل 1 فنيل پي پريدن، 4 كاربو كسيليك، 4 اتيل متيل تپامپوتن، اتوكسريدين، ئيدروكسي پتيدين، ايزومتادون، لوومتورفان، لووموراسيد، (از 898 نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است)، لوورفانول (لوورفان نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است).
متادون (دولافي، دولولوفين، فنادون، فيزيتون، يولاميدون نام بعضي از محصولات داروئي اختصاصي آنست).
مورفريدين، نورمتادون (نورمدون، تيكاردا، نام دو محصول داروئي اختصاصي آن است)
پتيدين (دم رول، دولانتين، دولانتول، دوليزان، دوليزينا، دولوزال، پانتالژين، سوتراژيل نام بعضي از محصولات داروئي اختصاصي آنست)
فنادوكسون (هپالژين نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است)
فنومرفان
پروهيت ازبن
پروپريدين (اسپاسمود و ليزينانام يك محصول داروئي اختصاصي آن است)
راسه متورفان
راسه مورداميد
راسه مورفان
تري مدپريدين (پرومدول نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است)

گروه 2ـ مواد مخدري كه فقط شكل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمي شود.
اين مواد عبارتند از:
1ـ كدئين (متيل مرفين)
2ـ ديونين (اتيل مرفين)
3ـ فولكودين (اتنين و هموكدئين نام دو محصول داروئي اختصاصي آن است).
4ـ استيلي دي ئيدروكدئين (استيل كدن نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است).
5ـ دي ئيدروكدئين نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است.
6ـ پروپوكي فن (داروون نام يك محصول داروئي اختصاصي آن است).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *